Przetarg 6798823 - Dostawa środków higienicznych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6798823 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków higienicznych
Numer referencyjny: PZOZ/DZP/382/21PN/19

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środ
ków higienicznych w podziale na pakiety.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet nr 1
środki higieny dla dzieci

Część nr: 2 Nazwa: pakiet nr 2
środki higieny dla dorosłych

Część nr: 3 Nazwa: pakiet nr 3
myjki higieniczne


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540110749-N-2019 z dnia: 2019-06-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin