Przetarg 7551268 - Dostawa urządzeń fiskalnych Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7551268 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzeń fiskalnych
Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0150/DIT/20

1. Przedmiotem zamówienia jest :
1) Dosta
wa fabrycznie nowych Urządzeń fiskalnych, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego ich praw własności, w liczbie:
a) drukarki fiskalne – 53 sztuki;
b) mobilne kasy fiskalne – 22 sztuki,
na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz udzielnie gwarancji na zasadach określonych w § 4 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wykonywanie Serwisu dla Urządzeń fiskalnych w zakresie i na zasadach określonych w § 5 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest także do:
1) zapewnienia udziału Serwisanta w czasie i zakresie związanym z zakończeniem używania przez Zamawiającego drukarek fiskalnych i mobilnych urządzeń fiskalnych z papierową i elektroniczną kopią w liczbie do 72 sztuk, w zakresie i na zasadach określonych w § 34 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących;
2) zapewnienia udziału Serwisanta w pracach związanych z rozpoczęciem przez Zamawiającego prowadzenia ewidencji przy użyciu Urządzeń fiskalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a-b oraz dokonaniem ich Fiskalizacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy drukarką fiskalną, a Centralnym Repozytorium Kas, o którym mowa w art. 111a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.), automatyczne lub na żądanie, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (sieć Ethernet/WiFi z dostępem do Internetu);
3) przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi technicznej Urządzeń fiskalnych;
4) dostarczenia Zamawiającemu, do jego siedziby przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie, biblioteki programistycznej w języku Java, służącej do komunikacji z drukarką fiskalną, zgodnie z ofertą Wykonawcy w tym zakresie (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który w ramach kryterium oceny ofert pn.: „Biblioteka programistyczna w języku Java służąca do komunikacji z drukarką fiskalną”, o którym mowa w Rozdz. 17 ust. 2 SIWZ, zaoferuje Zamawiającemu dostarczenie biblioteki programistycznej w języku Java służącej do komunikacji z drukarką fiskalną i któremu zostaną przyznane przez Zamawiającego punkty w ramach tego kryterium).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115549-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30232100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin