Przetarg 7154841 - Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 7154841 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja
szkolnictwa zawodowego w Elblągu”
Numer referencyjny: CKZiU.261.51.2019.RM
Wartość bez VAT: 146 483.54 PLN

Zakres zamówienia obejmuje:A. dostawę wyposażenia do pracowni metrologicznejSzczegółowy opis i ilości wyposażenia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZB. montaż;C. uruchomienie;D. szkolenie w zakresie przedmiotu dostawy;E. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;F. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla wyposażenia, które wymaga serwisowania.Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.c.d. zapisów z sekcji VI.3:Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3, pkt 6. poz. 1, składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3, pkt 6., poz. 1–4 składa dokumenty określone w § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne, materiały dydaktyczne
kody CPV 38513200, 39162100, 39162110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin