Przetarg 7139932 - Dostawa zestawu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego...

   
Analizuj Zamówienie 7139932 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego
Numer referencyjny: DA.ZP.242.76.2019

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa zestawu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego wraz z instalacja, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ.
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3. Przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i aparatura medyczna były kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych nakładów finansowych. Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria.

5. Wszystkie elementy dostawy muszą być zamontowane, zainstalowane i podłączone. Montaż i instalacja będą odbywały się w pomieszczeniu wskazanych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540244385-N-2019 z dnia: 2019-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540247860-N-2019 z dnia: 2019-11-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-11-21, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540250732-N-2019 z dnia: 2019-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-26, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540252253-N-2019 z dnia: 2019-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
W ogłoszeniu jest:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-12

W ogłoszeniu powinno być:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-11-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-11-27, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33168100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin