Przetarg 7399305 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7399305 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-24
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Międzyzdroje, jej jednostek
organizacyjnych Numer referencyjny: RI.ZP.271.2.2020.AR
Wartość bez VAT: 2 414 073.64 PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w „Wykazie odbiorów”, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ (stanowiącym również załącznik nr 1 do umowy). Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166), a także w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego (taryfie OSD) oraz w Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD), które zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623). Operatorem systemu dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru Zamawiającego jest Enea Operator Sp. z o.o. Dla wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Orange Polska S.A. Umowa została zawarta na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2018 r. na czas określony do 20.5.2020.
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000, 9310000, 65310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin