Przetarg 7410326 - Koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Gminy...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7410326 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-01
przedmiot ogłoszenia
Koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Gminy Miasto Krosno oraz na terenach Skarbu Państwa w 2020 roku
Numer referenc
yjny: ZP.271.42.2020

1. Koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Gminy Miasto Krosno oraz na terenach Skarbu Państwa.
Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:
- mechaniczne koszenie traw: 853 000 m2,
- ręczne koszenie traw: 225 000 m2 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (Załącznik nr 7 do SIWZ), a sposób realizacji opisany jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Wykonawca ponosi koszty wywozu, przekazania i zagospodarowania odpadów powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian częstotliwości i terminów wykonywania poszczególnych koszeń, jak również zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego podanej powierzchni koszenia - w przypadku zaistnienia takiej konieczności ze względu na panujące warunki atmosferyczne, wzrost traw, przypadające uroczystości, imprezy plenerowe, posiadane środki finansowe lub inne okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania przetargowego.
3 W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacja zadania.
4. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów.
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
Wykonawca podczas realizacji zamówienia powinien nosić kamizelkę z logo firmy.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, a w szczególności: koszenie, grabienie i zbieranie odpadów zielonych i komunalnych.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia.
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin