Przetarg 7225241 - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w czterech...

   
Analizuj Zamówienie 7225241 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w czterech oddziałach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.
Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Numer referencyjny: ZP/73/ZCOSzpSp/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ,,Modernizacja i przebudowa pomieszczeń czterech oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” zamówienie składa się z 4 odrębnych pakietów/części;

Pakiet 1 - Oddział Pediatrii – realizacja programu dostosowawczego:
- uzyskanie śluzy przed wejściami do sal chorych dzieci młodszych,
- utworzenie punktu nadzoru pielęgniarskiego w formie monitoringu sal chorych dzieci młodszych z zasilaniem rezerwowym, rejestratorem i funkcją autostartu ze stanowiskiem obserwacyjnym umieszczonym w punkcie pielęgniarskim.
Pakiet 2 - Oddział Udarowy:
-stworzenie punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym o powierzchni zapewniającej właściwe warunki pracy,
- wykonanie gabinetu diagnostycznego.
Pakiet 3 - Oddział Gastrologii:
- zapewnienie niezbędnych dla komfortowego leczenia toalet dla pacjentów.
Pakiet 4 - Oddział Rehabilitacji:
- stworzenie komfortowej przestrzeni do ćwiczeń,
- utworzenie sal chorych, zapewnienie pacjentom oraz osobom im towarzyszącym komfortowych warunków pobytu na oddziale, zapewnienie niezbędnej ilości łóżek.

2. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Oddział Pediatrii – realizacja programu dostosowawczego
Pakiet 1 - Oddział Pediatrii – realizacja programu dostosowawczego: - uzyskanie śluzy przed wejściami do sal chorych dzieci młodszych, - utworzenie punktu nadzoru pielęgniarskiego w formie monitoringu sal chorych dzieci młodszych z zasilaniem rezerwowym, rejestratorem i funkcją autostartu ze stanowiskiem obserwacyjnym umieszczonym w punkcie pielęgniarskim.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Oddział Udarowy
Pakiet 2 - Oddział Udarowy: -stworzenie punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym o powierzchni zapewniającej właściwe warunki pracy, - wykonanie gabinetu diagnostycznego.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 - Oddział Gastrologii
Pakiet 3 - Oddział Gastrologii: - zapewnienie niezbędnych dla komfortowego leczenia toalet dla pacjentów.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 - Oddział Rehabilitacji
Pakiet 4 - Oddział Rehabilitacji: - stworzenie komfortowej przestrzeni do ćwiczeń, - utworzenie sal chorych, zapewnienie pacjentom oraz osobom im towarzyszącym komfortowych warunków pobytu na oddziale, zapewnienie niezbędnej ilości łóżek.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540280866-N-2019 z dnia: 2019-12-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-07, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000739-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j. polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j. polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008169-N-2020 z dnia: 2020-01-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j. polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j. polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Oddział Udarowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2 -
Oddział Udarowy: -stworzenie punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym o powierzchni
zapewniającej właściwe warunki pracy, - wykonanie gabinetu diagnostycznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Oddział Udarowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2 -
Oddział Udarowy: -stworzenie punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym o powierzchni
zapewniającej właściwe warunki pracy, - wykonanie gabinetu diagnostycznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012339-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-22,
godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-24,
godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin