Zlecenie 7407988 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji...

   
Analizuj Zamówienie 7407988 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-31
przedmiot zlecenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej wykonanie projektu pod nazwą Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Mieszkowicach.
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont i modernizacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach. Projekt Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0018/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Działanie 9.3.
Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Szczegółowy zakres objętego Nadzorem zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu GP.271.1.2020 dostępna na stronie Zamawiającego -
http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/pokaz/7201
Inspektor nadzoru będzie wykonywał zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w następującym zakresie:
1) reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) zachowania należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
3) stawiania się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowiązany stawić się na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
4) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;
5) sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;
6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
7) żądania od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;
8) dokonywania stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
9) weryfikacji dokumentacji powykonawczej;
10) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;
11) udziału w naradach koordynacyjnych budowy;
12) udziału w przekazywaniu placu budowy;
13) uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin