Przetarg 7483739 - Przebudowa ciagu dróg gminnych nr 116379 R od km 0+716 do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483739 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ciagu dróg gminnych nr 116379 R od km 0716 do km 0984 i nr 116381 R od km 0000 do km 1260 w m-ci Małkowice
Nume
r referencyjny: OAF.II. 271.15.2020

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116379 R od km 0716 do km 0984 i nr 116381 R od km 0000 do km 1260 w m-ci Małkowice.
2. W ramach zadania określonego w ust 1 Wykonawca dokona przebudowy następujących odcinków dróg, stanowiących jeden ciąg drogowy
1) droga nr 116379 R od km 0716 do km 0984
2) droga nr 116381 R od km 0000 do km 1260
3. Podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach realizacji zamówienia będą:
1) roboty przygotowawcze ,
2) roboty ziemne
3) odwodnienie korpusu drogowego – kanalizacja deszczowa,
4) podbudowy - wykonanie
5) nawierzchnia - wykonanie
6) elementy ulic chodniki
7) zjazdy – wykonanie
8) roboty wykończeniowe

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, zawierająca przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
5. Podstawą opracowania oferty są załączone do SIWZ dokumentacja projektowa obejmująca przedmiar robót, opisy, rysunki oraz SSTWiOR. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności - Dz.U. z 2019r. poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty.
6. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540090245-N-2020 z dnia: 2020-05-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-01, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540095923-N-2020 z dnia: 2020-06-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-06-08, godzina: 09:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233123
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin