Zlecenie 7329337 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu...

   
Analizuj Zamówienie 7329337 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-11
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego do sal symulacji w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Ce
l zamówienia W celu realizacji projektu „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego do sal symulacji w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
2. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi integralną część zaproszenia (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr CESME 612-5-18/2019).
a) Dostarczone urządzenia mają być należytej jakości, fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane do prezentacji oraz oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019.
b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy dostawie zamówionych urządzeń:
● kopię certyfikatu CE lub deklarację zgodności dla każdego dostarczonego urządzenia,
● kopię zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy wyrobów medycznych),
● instrukcję obsługi w języku polskim,
● kartę gwarancyjną,
● specyfikację oferowanego sprzętu, przygotowana na załącznikach ogłoszenia.
c) Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
d) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu lub produktów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do oferty.
e) Dopuszcza się produkty o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć opis.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji zamówienia obejmować będzie dostawę wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – 14 dni od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony.
6. Za termin realizacji umowy uważa się datę odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru bez uwag
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin