Przetarg 7588350 - Realizacja dwóch zadań: 1. Budowa sali gimnastycznej...

   
Analizuj Zamówienie 7588350 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-14
przedmiot ogłoszenia
Realizacja dwóch zadań: 1. Budowa sali gimnastycznej w Bolęcinie 2. SP w Bolęcinie – kotłownia gazowa
Numer referen
cyjny: BR.RIF.271.37.2020

1. Budowa sali gimnastycznej w Bolęcinie
2. SP w Bolęcinie – kotłownia gazowa

Zakres robót obejmuje wykonanie :
Zadanie 1.
Budowa sali gimnastycznej w Bolęcinie
1. Wybudowanie sali gimnastycznej , zlokalizowanej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej
w Bolęcinie o parametrach :
- powierzchnia zabudowy – 920 m ²
- maksymalna wysokość budynku - 12,40 m
- powierzchnia użytkowa budynku – 1109,70 m²
- kubatura – 7648 m³
2. Inwestycja obejmuje wykonanie kompletnego budynku z instalacjami wewnętrznymi tj. wod - kan, c.o., elektrykę ,wentylację mechaniczną oraz sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy,
odcinek kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie zewnętrzne.
3. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy drogi pożarowej i miejsc postojowych oraz komunikacji wewnętrznej (dojścia i dojazdy).
4. Wyposażenie obiektu – dostawa i montaż.
5. Opracowanie instrukcji p. poż. wraz z wyposażeniem obiektu w sprzęt p.poż.
6. Obsługę i dokumentację geodezyjną.
7. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
8. Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej wszelkie niezbędne protokoły, atesty, deklaracje zgodności , gwarancje producenta na zastosowane materiały oraz oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych
9. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Kod CPV 45000000-0, 45212200-8, 45310000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45331210-1, 45232150-8, 45232410-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj: projekty budowlane
i wykonawcze budowy sali gimnastycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

Zadanie 2.
SP w Bolęcinie – kotłownia gazowa
1. Demontaż istniejącego kotła gazowego wraz z osprzętem.
2. Roboty budowlane – przebicia, wykonanie przesklepień, zabudowa drzwi.
3. Wykonanie wpięcia do rozdzielacza instalacji zasilającej salę gimnastyczną.
4. Zabudowa kotła gazowego o mocy 300 kW .
5. Wykonanie instalacji sterującej do kotła.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej i p-poż.
7. Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej wszelkie niezbędne protokoły, atesty, deklaracje zgodności , gwarancje producenta na zastosowane materiały oraz oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych.
8. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót.
Kod CPV 45450000-6, 45310000-3, 45331100-7, 453311110-0

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa na którą składa się: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze
i porządkowe, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, zapewnienie na terenie budowy należytego ładu
i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134112-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-07-29 godzina:10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-08-07 godzina:10:30

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wykonawca winien na zrealizowane prace udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
branża Budowlana - obiekty, Ciepłownictwo i gaz
podbranża obiekty sportowe, kotłownie
kody CPV 45000000, 45212200, 45232150, 45232410, 45310000, 45330000, 45331100, 45331210, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin