Przetarg 7567003 - „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu...

   
Analizuj Zamówienie 7567003 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
„Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”
Numer referencyjny: PZDiT.3421.06.2020

1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”.

2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań:

Zadanie 1:
„Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) dla odcinka od km 8400 do km 8900:
• wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką,
- usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta,
- wykonanie nasypów,
- ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm,
- ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm.
• przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem.
b) dla odcinka od km 8900 do km 9540:
- korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych,
- wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki,
- ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki,
- uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.
c) dla odcinka od km 9540 do km 9690:
- korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu,
- ułożenie warstwa asfaltowych,
- uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

Zadanie 2:
„Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) rozbiórkę poboczy asfaltowych,
b) rozbiórkę poboczy z kruszywa,
c) rozbiórkę istniejących zjazdów,
d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej:
• kostka betonowa szara grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm,
• podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm,
e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej:
• kostka betonowa grafitowa grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm,
• podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

Zadanie 3:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji:
• kostka betonowa grub. 6cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm,
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,
b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji:
• kostka betonowa grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm,
• warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.

3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”
„Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza
„Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540122089-N-2020 z dnia: 2020-07-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”. 2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm. Zadanie 3: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm. 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”. 2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. Zadanie 2: Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm. Zadanie 3: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm. 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCHI
Punkt: Część nr: 1
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8400 do km 9690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8400 do km 8900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8900 do km 9540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9540 do km 9690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwa asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 2
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od km 0490 do km 1377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233142, 45233161, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin