Zlecenie 7569886 - SPECJALISTYCZNY WÓZEK WIDŁOWY DO OBSŁUGI REGAŁÓW...

   
Zamówienie 7569886 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
SPECJALISTYCZNY WÓZEK WIDŁOWY DO OBSŁUGI REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie now
ego SPECJALISTYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO DO OBSŁUGI REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.
Urządzenie to jest istotnym elementem inwestycji i umożliwi produkcję innowacyjnych płynów do spryskiwaczy samochodowych. Regały wysokiego składowania będą obsługiwane przez wózek elektryczny wyposażony w wysięgnik umożliwiający umieszczenie palet na odpowiedniej wysokości.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:
Minimalne parametry / wyposażenie:
 zasilanie – elektryczne,
 udźwig / ładunek – maks. 1600 kg,
 długość wideł – maks. 1200 mm,
 wysokość podnoszenia – min. 6 500 mm,
 napęd tylny umożliwiający obrót w miejscu o 180 stopni,
 automatyczna redukcja prędkości jazdy na zakrętach,
 możliwość zaprogramowania parametrów pracy,
 sterowanie wózkiem za pomocą dźwigni sterujących
 bezobsługowy silnik jazdy i podnoszenia w technice prądu zmiennego bez szczotek węglowych
 zwężenie kabiny do regałów wjezdnych, szerokość kabiny max. 900mm, zwężenie na wysokości umożliwiającej obsługę regałów o wysokości pierwszej półki na poziomie 1650mm od podłogi.

Urządzenie to stanowi niezbędny element projektu i jest niezbędne w procesie produkcji nowej gamy zimowych płynów do spryskiwaczy o ulepszonych parametrach jakościowych, wydatek ten jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych produktów. Urządzenie to jest dopasowane do uzyskania rezultatów w tym w szczególności planowanych wydajności produkcji, co warunkuje ekonomiczne wdrożenie produktów na rynek.

KOD CPV: 42415110-2
Nazwa kodu: Wózki widłowe

Pozostałe informacje:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
• Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, celem dokonania szczegółowego obmiaru miejsca lokalizacji linii opisanej w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI niniejszego zapytania ofertowego.
• Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
• Cena przedmiotu zamówienia winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE), dokument potwierdzający pozytywny odbiór Przedmiotu Dostawy przez inspektora dozoru technicznego (decyzja o dopuszczeniu urządzenia do użytku), spis części zamiennych, instrukcję obsługi.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego.
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 48-godzinnym czasem reakcji w dni robocze. Czas reakcji serwisu w dni robocze wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁACZONE ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup specjalistycznego wózka widłowego do obsługi regałów wysokiego składowania, które to urządzenie jest istotnym elementem inwestycji i umożliwi produkcję innowacyjnych płynów do spryskiwaczy samochodowych. Regały wysokiego składowania będą obsługiwane przez wózek elektryczny wyposażony w wysięgnik umożliwiający umieszczenie palet na odpowiedniej wysokości. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie nowego SPECJALISTYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO DO OBSŁUGI REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.
Urządzenie to jest istotnym elementem inwestycji i umożliwi produkcję innowacyjnych płynów do spryskiwaczy samochodowych. Regały wysokiego składowania będą obsługiwane przez wózek elektryczny wyposażony w wysięgnik umożliwiający umieszczenie palet na odpowiedniej wysokości.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:
Minimalne parametry / wyposażenie:
 zasilanie – elektryczne,
 udźwig / ładunek – maks. 1600 kg,
 długość wideł – maks. 1200 mm,
 wysokość podnoszenia – min. 6 500 mm,
 napęd tylny umożliwiający obrót w miejscu o 180 stopni,
 automatyczna redukcja prędkości jazdy na zakrętach,
 możliwość zaprogramowania parametrów pracy,
 sterowanie wózkiem za pomocą dźwigni sterujących
 bezobsługowy silnik jazdy i podnoszenia w technice prądu zmiennego bez szczotek węglowych
 zwężenie kabiny do regałów wjezdnych, szerokość kabiny max. 900mm, zwężenie na wysokości umożliwiającej obsługę regałów o wysokości pierwszej półki na poziomie 1650mm od podłogi.

KOD CPV: 42415110-2
Nazwa kodu: Wózki widłowe

Pozostałe informacje:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
• Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, celem dokonania szczegółowego obmiaru miejsca lokalizacji linii opisanej w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI niniejszego zapytania ofertowego.
• Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
• Cena przedmiotu zamówienia winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE), dokument potwierdzający pozytywny odbiór Przedmiotu Dostawy przez inspektora dozoru technicznego (decyzja o dopuszczeniu urządzenia do użytku), spis części zamiennych, instrukcję obsługi.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 48-godzinnym czasem reakcji w dni robocze.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁACZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42415110
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin