Przetarg 7396060 - Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7396060 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-20
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej
Numer referencyjny: DZP-OK.2610.132.2020

Przed
miotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1 –Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do automatycznego punktu odbioru przesyłek, działającego 24/24h;
Część 2 – Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do odbiorcy;
Część 3 – Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek paletowych do odbiorcy;
Część 4 – Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do odpowiedniego punktu odbioru przesyłek.
Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz opcję we wszystkich częściach zamówienia. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z prawa opcji Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części.
Szacunkowa ilość przesyłek:
Część 1 - zamówienie podstawowe - 6400 szt; opcja - 2800 szt;
Część 2 - zamówienie podstawowe - 7000 szt; opcja - 3000 szt;
Część 3 - zamówienie podstawowe - 200 szt; opcja - 50 szt;
Część 4 - zamówienie podstawowe - 6500 szt; opcja - 2800 szt.
Termin wykonania zamówienia (zamówienie podstawowe opcja): 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Termin dostawy przesyłki do Odbiorcy / punktu odbioru wynosi minimalnie 1 dzień roboczy, maksymalnie 14 dni roboczych.
Termin realizacji reklamacji wynosi minimalnie 1 dzień roboczy, maksymalnie 30 dni roboczych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do automatycznego punktu odbioru przesyłek, działającego 24/24h
1. Wykonawca, w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do: a) Realizowania umowy w miejscach, w których posiada punkty odbioru paczek, działające 24/24h. b) Dostarczania następujących rodzajów przesyłek nadanych przez Zamawiającego w kraju: • przesyłki kopertowe, • przesyłki zawierające elementy o masie od 0 do co najmniej 20 kg, przy czym waga wyższa niż 20 kg będzie stanowić kryterium oceny ofert. Za zaproponowanie wagi wyższej Wykonawca uzyska dodatkowe punkty. Gabaryty: • Gabaryt o wymiarach: 8x38x60 bądź zbliżonych; • Gabaryt o wymiarach: 19x38x60 bądź zbliżonych; • Gabaryt o wymiarach: 40x40x60 bądź zbliżonych. c) Odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Księży Pijarów 3. d) Doręczania przesyłek do odpowiedniego punktu działającego 24/24h na terenie Polski: w gwarantowanym w umowie terminie od daty nadania przesyłki. e) Załadunku odebranych przesyłek. f) Doręczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu dostarczenie jej do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia i w razie potrzeby przepakowania przesyłki na własny koszt. g) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o niedostarczeniu przesyłki w wyznaczonym terminie lub o zaginięciu przesyłki. h) Zwrotu kosztów w przypadku niewywiązania się ze zleconej usługi. 2. Za automatyczny punkt odbioru przesyłek rozumie się miejsce, w którym możliwy jest odbiór przesyłki przez całą dobę (24/24h) w każdym dniu tygodnia, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z możliwością konfiguracji w oprogramowaniu sklepu internetowego Zamawiającego w celu jego wyboru w trakcie składania zamówienia przez Odbiorcę końcowego (Adresata). 3. Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami przy wykonywaniu usług objętych niniejszym Regulaminem, za których działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 4. Wykonawca udostępnia nieodpłatnie oprogramowanie służące do przygotowania przesyłki. 5. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu pobieranie elektronicznej wersji określonych dokumentów dotyczących świadczonej usługi, w tym potwierdzenia płatności. Zamawiający może we własnym zakresie dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim archiwizować jak i drukować. 6. Przesyłki objęte będą standardowym ubezpieczeniem stosowanym przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dodatkowo ubezpieczy przesyłkę na koszt Zamawiającego. 7. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 8. W przypadku konieczności wykonania usługi, która nie została ujęta w Formularzu asortymentowo-cenowym, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, przygotowanym dla Zamawiającego. 9. Podstawowe zasady i warunki świadczenia usług określać będzie Regulamin Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy, z tym, że będzie on miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy . 10. Szacunkowe ilości przesyłek: Zamówienie podstawowe: 6400 szt., w tym: - w 2020 r.: 1866 szt. - w 2021 r.: 3200 szt. - w 2022 r.: 1334 szt. Opcja: 2800 szt., w tym: - w 2020 r.: 817 szt. - w 2021 r.: 1400 szt. - w 2022 r.: 583 szt. 11. Określone rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty wynagrodzenia.

Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do odbiorcy
1. Wykonawca, w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do: a) Realizowania tzw. usługi „door-to-door”; b) Dostarczania następujących rodzajów przesyłek nadanych przez Zamawiającego w kraju: • przesyłki kopertowe, • przesyłki zawierające elementy o masie od 0 do 30 kg; c) Odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki kurierskie odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Księży Pijarów 3. d) Doręczania przesyłek kurierskich na terenie Polski: w gwarantowanym w umowie terminie od daty nadania przesyłki. e) Załadunku odebranych przesyłek f) Doręczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu dostarczenie jej do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia i w razie potrzeby przepakowania przesyłki na własny koszt. g) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o niedostarczeniu przesyłki w wyznaczonym terminie lub o zaginięciu przesyłki. h) Zwrotu kosztów w przypadku niewywiązania się ze zleconej usługi. 2. Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia na stronie internetowej Wykonawcy statusu wysyłanych przesyłek krajowych. 3. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 4. W przypadku konieczności wykonania usługi, która nie została ujęta w Formularzu asortymentowo-cenowym, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, przygotowanym dla Zamawiającego. 5. Podstawowe zasady i warunki świadczenia usług określać będzie Regulamin Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy, z tym, że będzie on miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy. 6. Szacunkowe ilości przesyłek: Zamówienie podstawowe: 7000 szt. - w 2020 r.: 2042 szt. - w 2021 r.: 3500 szt. - w 2022 r.: 1458 szt. Opcja: 3000 szt. - w 2020 r.: 875 szt. - w 2021 r.: 1500 szt. - w 2022 r.: 625 szt. 7. Określone rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty wynagrodzenia.

Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek paletowych do odbiorcy
1. Wykonawca, w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do: a) Realizowania tzw. usługi „door-to-door”; b) Dostarczania następujących rodzajów przesyłek nadanych przez Zamawiającego w kraju: • przesyłki paletowe, zawierające elementy od 0 do co najmniej 700 kg; c) Odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki kurierskie odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Księży Pijarów 3. d) Doręczania przesyłek kurierskich na terenie Polski: w gwarantowanym w umowie terminie od daty nadania przesyłki. e) Załadunku odebranych przesyłek; f) Doręczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu dostarczenie jej do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia i w razie potrzeby przepakowania przesyłki na własny koszt; g) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o niedostarczeniu przesyłki w wyznaczonym terminie lub o zaginięciu przesyłki; h) Zwrotu kosztów w przypadku niewywiązania się ze zleconej usługi; 2. Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia na stronie internetowej Wykonawcy statusu wysyłanych przesyłek krajowych. 3. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 4. W przypadku konieczności wykonania usługi, która nie została ujęta w Formularzu asortymentowo-cenowym, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, przygotowanym dla Zamawiającego. 5. Podstawowe zasady i warunki świadczenia usług określać będzie Regulamin Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy, z tym, że będzie on miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy. 6. Szacunkowe ilości przesyłek: Zamówienie podstawowe: 200 szt. - w 2020 r.: 58 szt. - w 2021 r.: 100 szt. - w 2022 r.: 42 szt. Opcja: 50 szt. - w 2020 r.: 15 szt. - w 2021 r.: 25 szt. - w 2022 r.: 10 szt. 7. Określone rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty wynagrodzenia.

Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i dostarczenia przesyłek do odpowiedniego punktu odbioru przesyłek
1. Wykonawca, w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do: a) Realizowania umowy w miejscach, w których posiada punkty odbioru (POP) lub Oddziały, działające minimum 6/24h. b) Dostarczania następujących rodzajów przesyłek nadanych przez Zamawiającego w kraju: • przesyłki kopertowe, • przesyłki zawierające elementy od 0 do co najmniej 20 kg: • Gabaryt o wymiarach: 8x40x60 bądź zbliżonych • Gabaryt o wymiarach: 20x40x60 bądź zbliżonych • Gabaryt o wymiarach: 70x60x60 bądź zbliżonych c) Odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Księży Pijarów 3. d) Doręczania przesyłek do odpowiednich POP na terenie Polski: w gwarantowanym w umowie terminie od daty nadania przesyłki. e) Załadunku odebranych przesyłek; f) Doręczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu dostarczenie jej do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia i w razie potrzeby przepakowania przesyłki na własny koszt; g) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o niedostarczeniu przesyłki w wyznaczonym terminie lub o zaginięciu przesyłki; h) Zwrotu kosztów w przypadku niewywiązania się ze zleconej usługi; 2. Za punkt odbioru przesyłek rozumie się miejsce, w którym możliwy jest odbiór przesyłki przez minimum 6/24h przez minimum 5 dni w tygodniu, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy, z możliwością konfiguracji w oprogramowaniu sklepu internetowego Zamawiającego w celu jego wyboru w trakcie składania zamówienia przez Odbiorcę końcowego (Adresata). 3. Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami przy wykonywaniu usług objętych niniejszym Regulaminem, za których działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 4. Wykonawca udostępnia nieodpłatnie oprogramowanie służące do przygotowania Przesyłki do POP. 5. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu pobieranie elektronicznej wersji określonych dokumentów dotyczących świadczonej usługi, w tym potwierdzenia płatności. 6. Przesyłki objęte będą standardowym ubezpieczeniem stosowanym przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dodatkowo ubezpieczy przesyłkę na koszt Zamawiającego. 7. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 8. W przypadku konieczności wykonania usługi, która nie została ujęta w Formularzu asortymentowo-cenowym, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, przygotowanym dla Zamawiającego. 9. Podstawowe zasady i warunki świadczenia usług określać będzie Regulamin Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy, z tym, że będzie on miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią umowy pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy . 10. Szacunkowe ilości przesyłek: Zamówienie podstawowe: 6500 szt. - w 2020 r.: 1925 szt. - w 2021 r.: 3200 szt. - w 2022 r.: 1375 szt. Opcja: 2800 szt. - w 2020 r.: 816 szt. - w 2021 r.: 1400 szt. - w 2022 r.: 584 szt. 11. Określone rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty wynagrodzenia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540055996-N-2020 z dnia: 2020-03-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2020-04-02, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być:
2020-04-09, godzina: 08:00
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin