Przetarg 6683665 - Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce;...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6683665 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-04-03
przedmiot ogłoszenia
Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce; Część 1-3. Znak postępowania ZZP-74/19 Numer referencyjny: ZZP-74
/19
Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 50 000 dawekSzczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 50 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 28.6.2019 r.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia)W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.Wymagania przedmiotowe do oferty (Wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,lub• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,— Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być aktualne na dzień składania ofert,— Skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa powyżej,— Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia,— W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie,— Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem,— Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań przedmiotowych zawarte są w SIWZ.
Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 50 000 dawekSzczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 50 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30.8.2019 r.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.Wymagania przedmiotowe do oferty (Wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,lub• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,— Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być aktualne na dzień składania ofert,— Skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa powyżej,— Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia,— W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie,— Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem,— Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań przedmiotowych zawarte są w SIWZ.
Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 76 380 dawekSzczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce w ilości 76 380 dawek z dostawą w terminie do dnia 31.10.2019 r.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.Wymagania przedmiotowe do oferty (Wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,lub• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,— Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być aktualne na dzień składania ofert,— Skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa powyżej,— Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia,— W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie,— Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem,— Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań przedmiotowych zawarte są w SIWZ.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33651640
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin