Przetarg 7321792 - Urządzenie parkingu na działce nr 1, obręb 74 w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7321792 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Urządzenie parkingu na działce nr 1, obręb 74 w Olsztynie, przy ul. Kołobrzeskiej
Numer referencyjny: OLS.WOP.260.15.2020.SB


1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie parkingu na działce nr 1, obręb 74 w Olsztynie, przy ul. Kołobrzeskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ,
2) projekcie zagospodarowania działki, rysunkach konstrukcji zjazdu, opisie technicznym oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: dokumentacji, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
4. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy zakresu robót i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji podczas wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wskazania w dokumentacji, przedmiarach lub SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanych materiałów, elementów, systemów czy urządzeń z przedmiotem zamówienia.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin