Zlecenie 7617489 - Usługa polegająca na wykonanie dokumentacji technicznej...

   
Zamówienie 7617489 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-29
przedmiot zlecenia
Usługa polegająca na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Projekt budowlany drogi równoleg
ej do ulicy Gen. Stanisława Klickiego - II zapytanie.
4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
- dokumentacji technicznej projektu budowlanego obejmującego budowę nowej drogi równoległej do ulicy Klickiego w Łowiczu. Opracowanie projektu budowlanego musi być zgodne z:
- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474);
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 695);
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643);
- rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).
4.3 Projekt budowlany musi obejmować wszelkie niezbędne branże i uzgodnienia ( zezwolenia, decyzje, zgodny, warunki itp.) umożliwiające uzyskanie niezbędnych zezwoleń i realizację inwestycji, w tym między innymi:
- projekt branży drogowej,
- projekt usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- projekt niezbędnych sieci kanalizacji teletechniczne, deszczowej sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej wraz z projektem oświetlenia ulicznego,
- projekt niezbędnych rozbiórek,
- podziały geodezyjne w obszarze inwestycji wraz z niezbędnymi projektami niezbędnymi do pozyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.
4.4 Wykonawca pozyska i wykona:
- aktualną mapę do celów projektowych,
- dokumentacje geologiczną w niezbędnym zakresie (jeżeli będzie wymagana),
- operat wodnoprawny wraz decyzją (jeżeli będzie wymagany),
- projekty podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z wnioskiem
- niezbędne opinie i uzgodnienia,
- poza powyższymi opracowaniami i decyzjami Wykonawca złoży wszelkie konieczne wnioski w tym wniosek o uzyskanie decyzji ZRID, uzyska wszelkie warunki techniczne i zgody.
4.5 Zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej musi zawierać:
1) projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia ZRID w ilości 6 egzemplarzy (wersja papierowa)
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 1 egzemplarza (wersja papierowa),
3) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w ilości 1 egzemplarza (wersja papierowa) i w wersji elektronicznej w programie kosztorysowym z rozszerzeniem.ath.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 w wersji papierowej w żądanych ilościach egzemplarzy 1 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD) w formacie umożliwiającym zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców.
4. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i standardami projektowania, oraz jest wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie a także posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin