Przetarg 7174519 - Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice,...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7174519 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-21
przedmiot ogłoszenia
Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gmin
ie Wieliczka – etap IV”
Numer referencyjny: WZP.271.37.2019

Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
1. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej objętej opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i drogi powiatowej nr 2028K relacji Zbydniowice-Siercza.

Projektowane sieci przebiegać będą również pod dnem rzeki Wilgi oraz potoku Łaziska. Kolektory będą zbierały cieki z gospodarstw zlokalizowanych na terenie miejscowości Golkowice i doprowadzały je do istniejącego systemu kanalizacyjnego dla miasta Krakowa.

Włączenie projektowanej sieci do kanalizacji istniejącej planowane jest do istniejącego kanału Dn 300 w ul. E. Drużbackiej.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach 315 mm, Dn 200 mm i Dn 160 mm z rur kamionkowych 300 mm oraz tłoczną z rur PE100 SDR17 o średnicach 90 mm i 110 mm.

Minimalny spadek na sieci 1/d. Minimalny spadek na odcinkach gdzie planuje się dokonać przyłącza 1,5 %.

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych kolektorów.

Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o red. Ø 1000 i 1200 mm włazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki.

Jako studzienki przyłączeniowe zaprojektowano studnie wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm, umożliwiające inspekcję z poziomu terenu.

Zaprojektowano 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie wymagają strefy ochronnej.

2. Zestawienie danych:

Kanalizacja grawitacyjna 160 mm - 2 757,67 mb; 200 mm - 8 741,93 mb, 300 mm - 932,29 mb;

Wodociągi do pompowni PE 63 - 19,20 mb, PE 90 - 15,47 mb;

Kanalizacja tłoczna PE 90 - 515,72 mb, PE 110 - 7 067,66 mb;

Studzienki 400 mm - 241,00 szt., 1000 mm - 511,00 szt, 1200 mm - 33,00 szt., 1500 mm - 3,00 szt.;

Przepompownie ścieków 7,00 szt.

3. UWAGA:

Z uwagi na fakt, iż Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje przebudowę skrzyżowań i budowę chodników w ramach zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice – Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z droga gminną nr 561009K w km od 0000,00 do km 0847,45 w miejscowości Golkowice należy przewidzieć wykonanie metodą bezwykopową następujących odcinków kanalizacji sanitarnej:

Od studni B141 do studni B140 długość [mb] 10,50 średnica 200 mm;

Od studni B 143 do studni B143.1 długość [mb] 7,10 średnica 160 mm;

Od studni B144 do studni B 144.1 długość [mb] 9,40 średnica 160 mm;

Od studni B 145 do studni B 146 długość [mb] 16,90 średnica 200 mm;

Od studni B 185 do studni B 186 długość [mb] 7,60 średnica 160 mm;

Od studni B184 do studni B 184.1 długość [mb] 6,50 średnica 160 mm;

Od studni B 180 do studni B 179 długość [mb] 15,40 średnica 200 mm;

Od studni B 234 do studni B 234.1 długość [mb] 6,50 średnica 160 mm;

Od studni B 231 do studni B 231.1 długość [mb] 10,00 średnica 160 mm;

Od studni B 229 do studni B 229.1 długość [mb] 11,50 średnica 160 mm;

Od studni B 227 do studni B 227.1 długość [mb] 8,50 średnica 160 mm;

4. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej:

— Projekt wykonawczy,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

— Przedmiary robót – przedmiary robót należy traktować jako dokument uzupełniający, a brak jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej wykonania, jeżeli wynika z projektu wykonawczego,

— Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska,

— Inwentaryzacja zieleni.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540272755-N-2019 z dnia: 2019-12-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.12.2019 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-03-28 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-11 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 30/12/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 13/01/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000179-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-20, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-11 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-18 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 13/01/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 20/01/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008701-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-20, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-18 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-04-29 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 20/01/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 31/01/2020, Czas lokalny: 10:30, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
4. Sprostowanie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.01.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2020 pod nr 2020/S 011-020881.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540016769-N-2020 z dnia: 2020-01-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Zaprojektowano 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne).
W ogłoszeniu powinno być:
Zaprojektowano 8 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Przepompownie ścieków 7,00 szt.
W ogłoszeniu powinno być:
Przepompownie ścieków 8,00 szt.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: a) Wykonawca Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Dopuszcza się, aby wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w ramach jednego, dwóch lub trzech zamówień np.: Przykład 1. Wykonawca wykazuje wykonanie: — jednej roboty budowlanej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, — jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Przykład 2. Wykonawca wykazuje wykonanie: — jednej roboty budowlanej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Uwaga 1. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt 5.1.2.3) lit. a) ma charakter niepodzielny, co oznacza, że Wykonawca musi wykazać się wykonaniem całości zakresu wskazanego w poszczególnych tiret. W związku z powyższym nie dopuszcza się do sytuacji, w której Wykonawca wykazuje np.: — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 3 km, — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km wraz z budową (montażem) 3 szt. przepompowni sieciowych, — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 4 km. Uwaga 2. Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum, zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum. b) Wykonawca składający ofertę spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości co najmniej 9 km. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. a) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. Wykonawca A wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 7 km, Wykonawca B wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, Wykonawca C wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu oraz budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych). W takim wypadku Zamawiający wymaga, aby roboty danego rodzaju były wykonywane przez podmiot posiadający doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót (Wykonawca A realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacji grawitacyjnej, Wykonawca B realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacji tłocznej, Wykonawca C realizuje roboty w zakresie wykonania przepompowni sieciowych). W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt III.1.3 lit. a) ma charakter niepodzielny, zgodnie z Uwagą 1 zawartą w pkt III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, lit. a). 2. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. b) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: a) Wykonawca Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: — jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Dopuszcza się, aby wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w ramach jednego, dwóch lub trzech zamówień np.: Przykład 1. Wykonawca wykazuje wykonanie: — jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, — jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Przykład 2. Wykonawca wykazuje wykonanie: — jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 7 km, budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych. Uwaga 1. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt 5.1.2.3) lit. a) ma charakter niepodzielny, co oznacza, że Wykonawca musi wykazać się wykonaniem całości zakresu wskazanego w poszczególnych tiret. W związku z powyższym nie dopuszcza się do sytuacji, w której Wykonawca wykazuje np.: — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 3 km, — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km wraz z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją (montażem) 3 szt. przepompowni sieciowych, — wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 4 km. Uwaga 2. Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum, zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum. b) Wykonawca składający ofertę spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości co najmniej 9 km. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. a) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. Wykonawca A wykazał się posiadanym doświadczeniem w budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 7 km, Wykonawca B wykazał się posiadanym doświadczeniem w budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, Wykonawca C wykazał się posiadanym doświadczeniem w budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji (montażu) minimum 3 szt. przepompowni sieciowych). W takim wypadku Zamawiający wymaga, aby roboty danego rodzaju były wykonywane przez podmiot posiadający doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót (Wykonawca A realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacji grawitacyjnej, Wykonawca B realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacji tłocznej, Wykonawca C realizuje roboty w zakresie wykonania przepompowni sieciowych). W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt III.1.3 lit. a) ma charakter niepodzielny, zgodnie z Uwagą 1 zawartą w pkt III.1.3) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, lit. a). 2. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. b) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 11.02.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 31/01/2020, Czas lokalny: 10:30, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 11/02/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
5. Sprostowanie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.01.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.01.2020 pod nr 2020/S 020-043714.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540022817-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-20, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 11/02/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 20/02/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 11.02.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.02.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
6. Sprostowanie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.02.2020 pod nr 2020/S 027-060710.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540029809-N-2020 z dnia: 2020-02-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.02.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 04.03.2020 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-20, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-19 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-06-01 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 20/02/2020, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: ppkt 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 04/03/2020, Czas lokalny: 11:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
7. Sprostowanie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.02.2020 pod nr 2020/S 034-079127.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45220000, 45230000, 45231000, 45233223
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin