Przetarg 7492061 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7492061 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-20
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce.
Numer referencyjny: 271.1.3.2020

1.1. Przedmiotem
zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce.
Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje w szczególności:
1) utwardzenie terenu (kostką brukową);
2) demontaż istniejącego ogrodzenia;
3) wykonanie nowego ogrodzenia;
4) wykonanie oświetlenia;
5) wykonanie monitoringu;
6) wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej (posianie trawy);
7) wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej (nasadzenia krzewów ozdobnych);
8) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki solarnej, ławek parkowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, stolików do gry w szachy).


1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 10 do SIWZ.

1.3. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540095169-N-2020 z dnia: 2020-06-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00.
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 11:00.
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, zieleń, mała architektura, ogrodzenia
kody CPV 45000000, 45112700, 45212140, 45223820, 45233200, 45310000, 45340000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin