Przetarg 7593308 - Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół i...

   
Analizuj Zamówienie 7593308 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół i rozwóz po skończonych lekcjach na ternie Gminy Osiek, pow. brodnicki,
woj. kujawsko – pomorskie w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: ROK.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej, polegającej na dowozie i odwozie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2020/2021
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dysponowania autokarami w razie zmiany planów rozkładów jazdy (dowozów). Wszelkie uzgodnienia organizacyjne dotyczące przywozów i odwozów dzieci, młodzieży oraz harmonogram kursów ustalone będą po zatwierdzeniu planu zajęć przez dyrektorów szkół. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał we wszystkie dni prowadzenia zajęć dydaktycznych z wyłączeniem wszystkich dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2020/2021.a) Dowóz dzieci i młodzieży do placówki oświatowej:
- Szkoły Podstawowej w Strzygach:

Warpalice – 12 – Strzygi – Warpalice – 12
Sumin – 23 – Strzygi – Sumin – 23
Sumówko – 11 – Strzygi – Sumówko – 11
Tadajewo – 15 – Strzygi – Tadajewo – 15
Tomaszewo – 1 – Strzygi – Tomaszewo – 1

…..............................................................
Łącznie: – 62 uczniów

b) Dowóz dzieci i młodzieży do placówki oświatowej:
- Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku:

Łapinóż – 8 – Osiek – Łapinóż – 8
Jeziorki – 13 – Osiek – Jeziorki – 13
Kolonia Osiek – 2 – Osiek – Kolonia Osiek – 2
Wrzeszewo – 16 – Osiek – Wrzeszewo – 16
Tomaszewo – 11 – Osiek – Tomaszewo – 11
Szynkowizna – 10 – Osiek – Szynkowizna – 10
Kretki Małe – 37 – Osiek – Kretki Małe – 37
Obórki – 13 – Osiek – Obórki – 13
Tadajewo – 10 – Osiek – Tadajewo – 10
Kretki Duże – 31 – Osiek – Kretki Duże – 31
Kujawa – 14 – Osiek – Kujawa – 14
…..….........................................................
Łącznie: – 165 uczniów

Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów szkół imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Opiekę w czasie dowozu i rozwozu, zapewniać będą wyznaczeni przez dyrektorów szkół opiekunowie. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas rozwozu opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi i wprowadza do autobusu szkolnego z ustalonym porządkiem. Wykonawca do dowozu/rozwozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów.
c) Godziny dowozu i rozwozów zawarte są w zał Nr 1 do SIWZ.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian rozkładu jazdy oraz ilości dowożonych dzieci w ciągu roku.
e) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
Zamawiający wymaga zatrudniania przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace polegające na prowadzeniu pojazdu (kierowca) - ww. obowiązek nie dotyczy osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac. (właściciel firmy).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139104-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 12:00,
branża Przewóz osób
kody CPV 60100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin