Przetarg 7601181 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7601181 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Numer referencyjny: 1.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fa
brycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4. Zakres dostawy obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli użytkownika z obsługi technicznej pojazdu. Odbiór samochodu nastąpi u dostawcy.

UWAGA!!!
Koncepcja techniczno - technologiczna pojazdu określona została w Załączniku nr 1 A do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać:
wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm, i przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:
a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284,568, 695, 1087)
b) „Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” – wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.);
posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).
Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry pojazdu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540137845-N-2020 z dnia: 2020-07-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-30, godzina 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138486-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-30, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin